Cảnh bà Hội nhận lá thư của Khải Duy trước khi chết