Kaity Nguyễn, Quý Bình kéo cờ khai mạc LHP Việt Nam